Sự tiến bộ nhanh chóng của AI sẽ ảnh hưởng đến anime như thế nào?: Những hiểu biết sâu sắc từ Đạo diễn Seshita Hiroyuki của ‘Knights of Sidonia’ và Người sáng lập Chuỗi Anime về Tương lai của Sự sáng tạo trong ngành

Sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận và chủ đề khác nhau. Mối quan hệ giữa AI tổng quát và hướng sáng tạo ở đâu? Arai Mono, CTO của AI